Tự học CCNA bài 8: Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON

Tự học CCNA bài 8: Upload IOS Router Cisco trong chế độ ROMMON

(Lab trên Packet Tracer)

Vấn đề, để Backup hoặc upgrade IOS của router Cisco từ Flash sang TFTP server trong trường hợp Router đang hoạt động được thực hiện trong bài trước

Trong phần 2 thực hiện trong trường hợp IOS của bạn bị lỗi (hoặc mất IOS) và Router của bạn load vào chế độ ROM (ROMMON).

Upload IOS router Cisco

Bài Lab được mô phỏng trên phần mềm PACKET TRACER version 6.1

Bài LAB thực hiện dùng TFTP thông qua port LAN đầu tiên của router (cổng f0/0 nếu có hơn nhiều port) sử dụng câu lệnh tftpdnld ở ROMMON mode. Cách nạp này có tốc độ  nhanh hơn so với nạp qua console bằng Xmodem.

+ TFTP (Trial File Transfer Protocol) là giao thức chuẩn của giao thức TCP/IP. TFTP là giao thức không kết nối và tin cậy (connectionless, reliable protocol). TFTP Server có thể là một workstation UNIX hay một PC thường chạy chương trình giả lập TFTP server trên một hệ thống mạng TCP/IP. TFTP Server thường được dùng làm nơi lưu các file cấu hình, IOS image hay ngược lại chứa các file cấu hình mới, các IOS image mới để update cho router.

Dùng ROMMON TFTP chỉ có thể nạp file cho router, không thể lấy file từ router.
Thực hiện

–Đầu tiên, phải đặt các biến môi trường trong ROMMON cho quá trình chuyển file thông qua TFTP. Tất cả biến phân biệt chữ hoa hay thường (case sensitive).

Xem Thêm Bài Viết  Tự học CCNA Security bài 1: Giao thức SPANNING TREE PROTOCOL

Có thể xem ý nghĩa của các biến này bằng lệnh tftpdnld ?

rommon 1>tftpdnld ?

usage: tftpdnld [-r] Use this command for disaster recovery only to recover an image via TFTP.
Monitor variables are used to set up parameters for the transfer.
(Syntax: “VARIABLE_NAME=value” and use “set” to show current variables.)
“ctrl-c” or “break” stops the transfer before flash erase begins.

The following variables are REQUIRED to be set for tftpdnld:
IP_ADDRESS: The IP address for this unit
IP_SUBNET_MASK: The subnet mask for this unit
DEFAULT_GATEWAY: The default gateway for this unit
TFTP_SERVER: The IP address of the server to fetch from
TFTP_FILE: The filename to fetch

The following variables are OPTIONAL:
TFTP_VERBOSE: Print setting. 0=quiet, 1=progress(default), 2=verbose
TFTP_RETRY_COUNT: Retry count for ARP and TFTP (default=7)
TFTP_TIMEOUT: Overall timeout of operation in seconds (default=7200)
TFTP_CHECKSUM: Perform checksum test on image, 0=no, 1=yes default=1
FE_SPEED_MODE: 0=10/hdx, 1=10/fdx, 2=100/hdx, 3=100/fdx, 4=Auto(deflt)

Command line options:
-r: do not write flash, load to DRAM only and launch image

Đặt lại các biến này bằng cách gán giá trị trực tiếp trên dòng lệnh:

rommon 2 > IP_ADDRESS=192.168.1.2 ¬ địa chỉ IP cho port trên Router
rommon 3 > IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0 ¬ subnet mask
rommon 4 > DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.1 ¬ default gateway
rommon 5 > TFTP_SERVER=192.168.1.1 ¬ Địa chỉ TFTP server
rommon 6 > TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-2.0.2.bin ¬ tên file đăng lưu trên TFTP server cần upload vào Router

–Bắt đầu quá trình nạp bằng lệnh tftpdnld

rommon 7 > tftpdnld
IP_ADDRESS=192.168.1.2
IP_SUBNET_MASK=255.255.255.0
DEFAULT_GATEWAY=192.168.1.1
TFTP_SERVER=192.168.1.1
TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-2.0.2.bin

Invoke this command for disaster recovery only.
WARNING: all existing data in all partitions on flash will be lost!
Do you wish to continue? y/n: [n]: y
Receiving c2600-is-mz.113-2.0.3.bin from 192.168.1.1
!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!
File reception completed.
Copying file c2600-is-mz.113-2.0.3.bin to flash.
Erasing flash at 0x607c0000
program flash location 0x60440000 ¬ chờ xong quá trình định địa chỉ, file đã được nạp.
Sau khi thực hiện xong, nên khởi động lại router để IOS mới có hiệu lực.

Xem Thêm Bài Viết  Cấu hình mô hình mạng thực tế với thiết bị Juniper

rommon 7 > reset
Chi tiết xem Video tại đây:

[wpcc-iframe src=”https://web.archive.org/web/20220629002100if_/https://www.youtube.com/embed/-LuOlbp4s2Q” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”]

End!

Lượt xem (4033)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *