Monday , 27 March 2017
Home » Tự học Quản trị mạng » Juniper » Cấu hình đầu tiên trên thiết bị Juniper

Cấu hình đầu tiên trên thiết bị Juniper

I. Cấu hình cơ bản:
juniper switch
1.1 Cấu hình password root:

set system root-authentication plain-text-password
New password:xxxxxx
Retype new password:xxxxxx1.2 Cấu hình hostname:

set system host-name hcm-svuit-vsrx

1.3 Cấu hình login banner:

set system login message “Webcome to”1.4 Cấu hình timezone:

set system time-zone GMT+7

1.5 Cấu hình name-server:

set system name-server 8.8.8.8
set system name-server 4.2.2.21.6 Tạo user quản trị:

set system login user svuit uid 2000
set system login user svuit class super-user
set system login user svuit authentication plain-text-password
New password:xxxxxx
Retype new password:xxxxxx

Lưu ý ở đây mình tạo user svuit có full quyền quản trị (tương đương với user root)

II. Bật các dịch vụ:

2.1 SSH, TELNET

set system services ssh
set system services telnet2.2 WEB MANAGEMENT

Cấu hình chỉ cho truy cập vào web-management từ interface ge-0/0/1.0 (chỉ cho phép truy cập từ Inside)

set system services web-management http interface ge-0/0/1.0
set system services web-management https system-generated-certificate
set system services web-management https interface ge-0/0/1.0
set system services web-management session idle-timeout 60

2.3 Cấu hình DHCP cho Client Inside:

Cấu hình cho các Client trong Inside nhận DHCP từ Jupiter SRX

set system services dhcp pool 10.1.1.0/24 address-range low 10.1.1.192 high 10.1.1.250
set system services dhcp pool 10.1.1.0/24 name-server 8.8.8.8
set system services dhcp pool 10.1.1.0/24 name-server 4.2.2.2
set system services dhcp pool 10.1.1.0/24 router 10.1.1.1

III. Cấu hình địa chỉ IP:

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.2.2.1/24

Lượt xem (1943)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

mohinh-juniper

Cấu hình mô hình mạng thực tế với thiết bị Juniper

  Tiếp tục với các bài viết cơ bản trên thiết bị Juniper, hôm nay …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *