Xây dung lớp Vector trong Visual C++

Xây dựng lớp Matrix trong VC++

Xây dựng lớp Complex

Xây dựng lớp Mydate

lop-vector

Xây dung lớp Vector trong Visual C++

a. Tạo lớp Vector để mô tả các đối tượng vector, lớp gồm các thành phần:

– Số phần tử: n

– Một con trỏ *v trỏ đến các phần tử dữ liệu.

– Hàm thiết lập

– Hàm thiết lập sao chép.

– Hàm huỷ bỏ.

– Hàm nhập các phần tử của vector

– Hàm hiển thị các phần tử dữ liệu của vector.

– Toán tử = để gán một vector cho một vector.

– Khai báo toán tử * là hàm bạn của lớp Vector, dùng để nhân một số thực k với 1 vector, kết quả trả về là một vector.

b. Định nghĩa toán tử *

c. Viết chương trình nhập vào một số thực k và một vector a. In ra màn hình các phần tử dữ liệu của vector a và vector k*a.

Download Code “Xây dung lớp Vector trong Visual C++”  (Project VC++ 2010 Express) 

#include<iostream>
#include<stdlib.h>
#include<conio.h>
using namespace std;
class vector{
private:
int n;
float *v;
public:
vector(int size);
vector(vector &a);
~vector();
void add();
void display();
int ktra(vector &a);
friend vector operator +(vector &a,vector &b);
void operator =(vector &a);
};
vector::vector(int size)
{
int i;
n=size;
v=new float [n];
}
void vector::add()
{
int i;
for (i=0;i<n;i++)
{
cout<<“v[“<<i<<“]: “;
cin>>v[i];
}
}
vector::vector(vector &a)
{
int i;
n=a.n;
v=new float [n];
for (i=0;i<n;i++)
v[i]=a.v[i];
}
vector::~vector()
{
delete v;
}
void vector::display()
{
int i;
for (i=0;i<n;i++)
cout<<v[i]<<”      “;
}
void vector:: operator =(vector &a)
{
int i;
n=a.n;
v=new float [n];
for (i=0;i<n;i++)
v[i]=a.v[i];
}
vector operator +(vector &a,vector &b)
{
int i;
vector c=a;
for (i=0;i<a.n;i++)
c.v[i]=a.v[i]+b.v[i];
return c;
}
int vector::ktra(vector &b)
{
if (n==b.n) return 1;
return 0;
}
/*void vector::display()
{
int i;
for (i=0;i<n;i++)
cout<<v[i]<<”    “;
}  */
void main()
{
int n;
cout<<“Nhap so phan tu cua vector a: “;cin>>n;
vector a(n);
cout<<“Nhap vector a: n”; a.add();
cout<<“nNhap so phan tu cua vector b: “;cin>>n;
vector b(n);
cout<<“Nhap vector b: n”;b.add();
cout<<“vector a: “;a.display();
cout<<“nvector b: “;b.display();
if(a.ktra(b)==1) {cout<<“nvector tong la: “;(a+b).display();}
else cout<<“nK cong duoc 2 vector nay: “;
getch();
}

Xem Thêm Bài Viết  Hàm setw() trong C++

Kết quả chương trình Xây dung lớp Vector trong Visual C++Tổng hợp vector trong C++ | TopDev Tổng hợp vector trong C++

 

Lượt xem (9754)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *