Friday , 24 March 2023
Home » Tự học Lập Trình » Hướng đối tượng » Xây dựng lớp Complex

Xây dựng lớp Complex

class-complex

 

Đề bài: Xây dựng lớp Complex 

a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần:

– Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực và phần ảo của số phức.

– Hàm thiết lập.

– Hàm nhập số phức.

– Hàm in số phức dạng a+ib.

– Khai báo toán tử + để tính tổng 2 số phức là hàm bạn của lớp số phức.

– Khai báo toán tử – để tính hiệu 2 số phức là hàm bạn của lớp số phức.

b. Định nghĩa toán tử + và toán tử –

c. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo hai đối tượng số phức x, y. Tính và in ra màn hình tổng, hiệu 2 số phức đó.

Download Code “Xây dựng lớp Complex ” tại đây:  [sociallocker]Bạn có thể download Project VC++ 2010 Express[/sociallocker]

#include<stdlib.h>
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
class Complex{
private:
float pt,pa;
public:
Complex()
{
pt=0; pa=0;
}
void add()
{
cout<<“Moi nhap phan thuc: “;cin>>pt;
cout<<“\nMoi nhap phan ao: “;cin>>pa;
}
void display()
{
if (pa<0) cout<<pt<<pa<<“*i”;
else cout<<pt<<“+”<<pa<<“*i”;
}
friend Complex operator +(Complex a,Complex b);
friend Complex operator -(Complex a,Complex b);
};
Complex operator +(Complex a,Complex b)
{ Complex c;
c.pt=a.pt+b.pt;
c.pa=a.pa+b.pa;
return c;
}
Complex operator -(Complex a,Complex b)
{ Complex c;
c.pt=a.pt-b.pt;
c.pa=a.pa-b.pa;
return c;
}
int main()
{
Complex x,y;
x.add();
y.add();
x.display();cout<<” + “;y.display();cout<<” = “;(x+y).display();
cout<<“\n”;
x.display();cout<<” – “;y.display();cout<<” = “;(x-y).display();
getch();
}
Kết quả chương trình “Xây dựng lớp Complex “
 
lop-complex

Lượt xem (6070)

About Nhat MInh

Nhat MInh
Love Computer

Xem thêm

header in c++

Tách chương trình lớn thành các file riêng

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *