Xây dựng lớp Complex

class-complex

Đề bài: Xây dựng lớp Complex 

a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần:

– Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực và phần ảo của số phức.

– Hàm thiết lập.

– Hàm nhập số phức.

– Hàm in số phức dạng a+ib.

– Khai báo toán tử + để tính tổng 2 số phức là hàm bạn của lớp số phức.

– Khai báo toán tử – để tính hiệu 2 số phức là hàm bạn của lớp số phức.

b. Định nghĩa toán tử + và toán tử –

c. Viết chương trình nhập dữ liệu vào từ bàn phím để tạo hai đối tượng số phức x, y. Tính và in ra màn hình tổng, hiệu 2 số phức đó.

Download Code “Xây dựng lớp Complex ” tại đây:  [sociallocker]Bạn có thể download Project VC++ 2010 Express[/sociallocker]

#include<stdlib.h>
#include<iostream>
#include<conio.h>
using namespace std;
class Complex{
private:
float pt,pa;
public:
Complex()
{
pt=0; pa=0;
}
void add()
{
cout<<“Moi nhap phan thuc: “;cin>>pt;
cout<<“nMoi nhap phan ao: “;cin>>pa;
}
void display()
{
if (pa<0) cout<<pt<<pa<<“*i”;
else cout<<pt<<“+”<<pa<<“*i”;
}
friend Complex operator +(Complex a,Complex b);
friend Complex operator -(Complex a,Complex b);
};
Complex operator +(Complex a,Complex b)
{ Complex c;
c.pt=a.pt+b.pt;
c.pa=a.pa+b.pa;
return c;
}
Complex operator -(Complex a,Complex b)
{ Complex c;
c.pt=a.pt-b.pt;
c.pa=a.pa-b.pa;
return c;
}
int main()
{
Complex x,y;
x.add();
y.add();
x.display();cout<<” + “;y.display();cout<<” = “;(x+y).display();
cout<<“n”;
x.display();cout<<” – “;y.display();cout<<” = “;(x-y).display();
getch();
}
Kết quả chương trình “Xây dựng lớp Complex “
 
lop-complex

Lượt xem (5314)

Xem Thêm Bài Viết  Lý thuyết và bài tập Java cơ bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *