Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Lập Trình » Tự học Java » Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1)

Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1)

Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1)

phần 1 . Lớp (class)

Khái niệm:

 • Lớp là khuôn mẫu (template) của đối tượng (object). Trong đó bao gồm dữ liệu của đối tượng (fields hay properties) và các phương thức (methods) tác động lên các thành phần dữ liệu đó.
 • Các đối tượng được xây dựng bởi các lớp nên được gọi là các thể hiện của lớp (class instance)

Khai báo/định nghĩa lớp

class <ClassName>

{

<kiểu dữ liệu> <field_1>;

<kiểu dữ liệu> <field_2>;

constructor

method_1

method_2

}

 • class: là từ khóa của Java
 • ClassName: là tên chúng ta đặt cho lớp
 • field_1, field_2: là các thuộc tính, các biến, các thành phần dữ liệu của lớp
 • constructor: là sự xây dựng, khởi tạo đối tượng lớp
 • method_1, method_2: là phương thức, hàm thể hiện

Tạo đối tượng của lớp

ClassName objectName = new ClassName();

Thuộc tính của lớp

 • Vùng dữ liệu (fields) hay thuộc tính (properties) được khai báo bên trong lớp
 • Để xác định quyền truy xuất ta dùng các tiền tố:
 • public: có thể truy xuất từ tất cả các đối tượng
 • private: không thể truy xuất từ một lớp khác
 • protected: cho phép bản thân lớp đó và các lớp dẫn xuất từ lớp đó

Ví dụ lớp xemay

lop

 

Hàm/phương thức lớp (method)

 • Là khối lệnh thực hiện các chức năng, các hành vi xử lý của lớp lên vùng dữ liệu
 • Khai báo:

<Tiền tố><Kiểu trả về><Tên phương thức>(<Danh sách đối số>)

{

<Khối lệnh>;

}

<Tiền tố>

 • public: có thể truy cập từ bên ngoài
 • protected: có thể truy cập từ lớp và lớp dẫn xuất
 • private: chỉ truy cập trong lớp khai báo
 • static: là phương thức lớp dùng chung
 • final: không được khai báo chồng ở lớp dẫn xuất
 • abstract: không cài đặt mà sẽ thực hiện ở lớp dẫn xuất
 • synchoronized: ngăn tác động của đối tượng khác lên đối tượng đang xét khi đồng bộ hóa (dùng trong lập trình multithreads)

<Kiểu trả về>: có thể là kiểu void, kiểu cơ sở hay một lớp

<Tên phương thức>: đặt theo quy ước tên biến

<Danh sách đối số>: tham số, có thể rỗng

ví dụ : lớp xemay

lop2

Khởi tạo một đối tượng (constructor)

 • Constructor là phương thức đặc biệt của lớp, dùng để gọi tự động khi khởi tạo một thể hiện của lớp (thường dùng để khởi gán những giá trj mặc định)
 • Constructor phải cùng tên với lớp
 • Nếu một lớp không có constructor thì java sẽ cung cấp một constructor mặc định

Biến this

 • Là biến ẩn, được sử dụng trong khi chạy và tham khảo đến bản thân lớp chứa nó

Ví dụ lớp xemay

lop3

 

Lượt xem (2049)

About Le Dinh Loi

Xem thêm

header in c++

Tách chương trình lớn thành các file riêng

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *