Tự học Java Bài 4 : Các cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu

Tự học Java Bài 4 : Các cấu trúc điều khiển và kiểu dữ liệu

1. cấu trúc điều khiển

Cấu trúc rẽ nhanh: if/else if/else

cau-truc-dieu-khien-1

Cấu trúc lựa chọn: switch

cau-truc-dieu-khien-2

Cấu trúc lăp while

cau-truc-dieu-khien-3cau-truc-dieu-khien-4

Cấu trúc lặp for

kieu-cau-truc-5

Java cũng hỗ trợ cho các từ khóa continuebreak

Picture2

Picture1

Chú ý: câu lệnh switch yêu cầu biến điều khiển là char, byte, short hoặc int.

2. Kiểu dữ liệu tham chiếu

Sự khác nhau chính giữa kiểu dữ liệu đơn nguyên và kiểu tham chiếu là cách chúng được biểu diễn.

Các biến kiểu đơn nguyên giữ giá trị thực của biến

Các biến kiểu tham chiếu giữ giá trị tham chiếu tới đối tượng.

ví dụ : Khai báo biến:

int primitive = 5;

String reference = “Hello”;

+ Kiểu mảng

Trong Java, mảng là kiểu dữ liệu tham chiếu

Bạn có thể định nghĩa một mảng với bất kỳ kiểu dữ liệu nào (kiểu đơn nguyên hay kiểu tham chiếu)

Java tự động kiểm tra giới hạn mảng ở thời gian chạy giúp cho việc truy cập chiều dài của một mảng

Cách khai báo:

  • int myNumbers[];
  • String myStrings[];

Điều này chỉ tạo ra một biến tham chiếu (chưa tạo ra các phần tử mảng).

Tạo các phần tử mảng 

Cú pháp:

myNumbers = new int[10];

myStrings = new String[10];

Để tạo ra đối tượng dữ liệu tham chiếu sử dụng toán tử new.

Các đối tượng String có thể được tạo ra từ các hằng chuổi

Các phần tử Mảng có thể cũng được tạo ra sử dụng các hằng số, hằng chuổi,…

    myNumbers = {1, 2, 3, 4, 5};

Lưu ý trong ví dụ trên, myStrings là một tham chiếu tới một mảng các tham chiếu.

Truy cập đến phần tử Mảng

Giống như trong C/C++

myNumbers[0] = 5;

myStrings[4] = “foo”;

Mảng có một trường chiều dài đặc biệt (length) có thể truy cập để xác định kích thước của một mảng.

Ví dụ:

for ( int i = 0; i < myNumbers.length; i++)

myNumbers[i] = i;

+ Kiểuchuỗi(String)

Trong Java, String là một kiểu dữ liệu tham chiếu

String là một trong số các lớp có sẵn trong ngôn ngữ Java

  • Tuy nhiên, chúng không làm việc chính xác như tất cả các lớp khác.
  • Sự hỗ trợ bổ sung được xây dựng sẵn cho String như các toán tử chuỗi và hằng chuỗi.

Tạo chuổi

Như được đề cập, tạo ra đối tượng tham chiếu trong Java cần sử dụng toán tử new.

Chuỗi có thể được tạo:

String myString = new String(“foo”);

Tuy nhiên, hằng chuỗi cũng có thể được sử dụng:

String myString = “foo”;

So sánh chuổi

Toán tử == dùng để so sánh dữ liệu tham chiếu của chuỗi (có cùng vị trí trong bộ nhớ không).

Ví dụ:

String string1 = “foo”;

String string2 = string1;

if(string1 == string2)

          System.out.println(“Yes”);

Kết quả là true nếu cả string1 lẫn string2 chứa một tham chiếu tới cùng vị trí trong bộ nhớ.

ví dụ

so sanh 1so sanh 2

Lượt xem (1843)

Xem Thêm Bài Viết  Xây dựng lớp Complex

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *