Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Lập Trình » Tự học Java » Tự học Java Bài 3 : Java căn bản

Tự học Java Bài 3 : Java căn bản

Tự học Java Bài 3 : Java căn bản

Java dùng 3 kiểu ghi chú

 • /* Đoạn văn bị giới hạn là phần ghi chú */
 • // Phần câu văn còn lại là ghi chú
 • /** Phần câu văn bị giới hạn là phần ghi chú dùng cho JavaDoc */

Chú ý: Ta không thể dùng tính xếp lồng để trình bày các ghi chú

Java có hai loại kiểu dữ liệu chính:

Các kiểu dữ liệu đơn nguyên

 • Các kiểu dữ liệu cơ sở
 • Nhiều kiểu tương tự như C/C++ (int, double, char, …)
 • Các biến lưu giữ các kiểu dữ liệu đơn nguyên luôn luôn chứa giá trị thực, không bao giờ là một tham chiếu.

Các kiểu dữ liệu tham chiếu

 • Các mảng và kiểu dữ liệu người dùng định nghĩa (các lớp, các giao tiếp,…)
 • Chỉ có thể được truy cập thông qua các biến tham chiếu.

1.Các kiểu dữ liệu đơn nguyên

Kiểu số nguyên

 • byte: 8 bits (-128 đến +127)
 • short: 16 bits (-32768 đến +32767)
 • int: 32 bits
 • long: 64 bits

Kiểu ký tự

 • char: 16 bits, (theo chuẩn unicode, không phải ASCII)

Kiểu số thực

 • float: 4 bytes (-3.4E+38 đến +3.4E+38)
 • double: 8 bytes (-1.7E+308 đến1.7E+308)

Kiểu lôgic

 • boolean (true hoặc false)
 • Không giống C/C++, không thể chuyển thành kiểu int.

2. Các toán tử

Số học

 • +, -, *, /, %, ++, —

Các toán tử trên bit

 • &, |, ^, ~, <<, >>, >>>,

So sánh

 • <, <=, >, >=, ==, !=

Toán tử Logic

 • &&, ||, !

Phép gán

 • = , +=, -=, …

Toán tử điều kiện

 • ?:

Chú ý:

 • Thứ tự phép toán: 2*3+4/2>3&&3<5||10<9
 • Giống C/C++, kiểu String có sự hỗ trợ đặc biệt.

3.Các cách chuyển kiểu

Chuyển kiểu hẹp: mất mát thông tin về độ rộng cũng như độ chính xác của biến số

Chuyển kiểu rộng: mất tính chính xác nhưng không làm mất thông tin độ rộng

 • Thứ tự chuyển kiểu: byte -> short/char -> int -> long -> float -> double

Các ví dụ:

java1 java2

 

 

Lượt xem (1893)

About Le Dinh Loi

Xem thêm

header in c++

Tách chương trình lớn thành các file riêng

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *