Tuesday , 21 March 2023
Home » Tự học Lập Trình » Cấu trúc dữ liệu và giải thuật » Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử

Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử

danhsachlienket

To danh sách fifo gm các s nguyên. Sp xếp chúng theo th t tăng dn. Đng thi thêm s nguyên x vào đu danh sách; Xóa phn t đu trong danh sách và in ra màn hình.

Download code Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử

#include<conio.h>

#include<stdio.h>

struct node

{ int info;

struct node *link;

};

node *p;

node *nhap(node *f,node *l,int n)

{

for(int i=0;i<n;i++)

{

p=new(node);

printf(“nhap so nguyen n= “);

scanf(“%d”,&p->info);

p->link=NULL;

if(f==NULL)

{

f=p;l=p;

}

else { l->link=p;l=p;}

} return f;

}

void xem(node *f)

{

p=f;

while(p!=NULL)

{

printf(“%5d”,p->info);

p=p->link;

}

}

node *sapxeptang(node *f)

{

node *p1,*p2;int tg;

p1=f;

while(p1->link!=NULL)

{

p2=p1->link;

while(p2!=NULL)

{

if(p1->info>p2->info)

{

tg=p1->info;

p1->info=p2->info;

p2->info=tg;

} p2=p2->link;

}p1=p1->link;

}return f;

}

node *bosungdau(node *f)

{

node *p;

p=new(node);

printf(“\n\nnhap phan tu bo sung dau: “);

scanf(“%d”,&p->info);

p->link=f;

f=p;

return f;

}

node *xoadau(node *f)

{

p=new(node);

p=f;

if(f==NULL) return f;

f=p->link;

delete (p);

return f;

}

int main()

{

node *f=NULL,*l=NULL;int n;

printf(“\nnhap n= “);

scanf(“%d”,&n);

f=nhap(f,l,n);

printf(“\n\ndanh sach vua nhap la: “);

xem(f);

f=sapxeptang(f);

printf(“\n\ndanh sach sau khi sap xep tang la: “);

xem(f);

f=bosungdau(f);

printf(“\n\ndanh sach sau khi bo sung dau la: “);

xem(f);

printf(“\n\ndanh sach sau khi xoa dau la: “);

f=xoadau(f);

xem(f);

getch();

}

Kết quả chương trình:Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử 

danh-sach-fifo-bosung-xoa-dau

 

Lượt xem (2271)

About Nhat MInh

Nhat MInh
Love Computer

Xem thêm

header in c++

Tách chương trình lớn thành các file riêng

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *