Monday , 6 February 2023
Home » Tin học nhóm ngành » Cơ bản » Kết hợp hàm IF, AND trong Excel

Kết hợp hàm IF, AND trong Excel

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND 

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Tính bảng lương

Bài 5: Tính tiền điện

Bài 6: Bảng ghi điểm

Bài 7: Sổ thuê băng Video

Bài 8: Đồ thị

Các thao tác trong bài tập

1.Hàm If(điều kiện;giá trị 1; giá trị 2)

Hàm IF trả về giá trị 1 nếu điều kiện đúng, trả về giá trị 2 nếu điều kiện sai.

Ví dụ: IF(G4>26;”A”;IF(G4>=22;”B”;”C”))

Máy tính kiểm tra giá trị thật tại G4 và so sánh với 26. Nếu G4 mà lớn hơn 26 thì giá trị IF sẽ trả về ký tự “A” và thoát khỏi câu lệnh IF cho dù sau IF đang còn nhiều điều kiện. Trong trường hợp G4 =< 26 thì máy tính thực hiện tiếp IF(G4>=22;”B”;”C”)). Khi đó, nếu G4>=22 thì giá trị IF trả về “B”, trường hợp cuối cùng là G4 <22 thì giá trị IF là “C”.

2. Hàm AND(điều kiện 1, điều kiện 2,…., điều kiện n)

Hàm sẽ trả về TRUE nếu tất cả các điều kiện trong hàm là đúng, Hàm sẽ trả về FALSE nếu chỉ một trong các điều kiện trong hàm sai.

=IF(AND(D4=0;E4>=2);100000;IF(AND(D4=0;E4=1);50000;0))

Như bài tập ta thấy điều kiện IF bây giờ là 2 điều kiện, nếu thỏa mãn cả hai điều kiện thì mới nhận gía trị.

Download file lời giải Excel

[sociallocker] File Excel [/sociallocker]

Video tham khảo:

Lượt xem (5918)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *