Biến và các phép toán (Phần 2)

Serial bài về Matlab:

Bài 1: Biến và các phép toán trong Matlab (Phần 1)

            Biến và các phép toán trong Matlab (phần 2)

Bài 2: Biểu diễn trực quan dữ liệu và Lập trình MATLAB

Bài 3: Giải hệ phương trình và bài toán xấp xỉ hàm số

Bài 4: Các thao tác nâng cao

—————————–

Biến và các phép toán (Phần 2)

Mảng (Array)

Mảng là một thành phần rất quan trọng của MATLAB.

Có 2 loại mảng:

– mảng số   : ma trận số thực hoặc số phức.

– mảng cell : một cấu trúc dữ liệu trừu tượng, là mảng của các đối tượng.

Vector hàng: dùng dấu cách hoặc dấu phẩy để ngăn cách các phần tử trong dấu ngoặc vuông [ ]

 >>    row = [1 2 5.4 -6.6]   % hoặc sử dụng cách sau

                    >>    row = [1,2,5.4,-6.6] 

cả hai cách đều cho cùng một kết quả như sau:

ham-cols

Vector cột: dùng dấu chấm phẩy ngăn cách các phần tử trong dấu ngoặc vuông

       >>    col = [4;2;7;4]

Kết quả như sau:

Để xem kích thước các biến có thể dùng 3 cách

xem biến trong Workspace

gọi biến trong Command Window

dùng hàm size để xác định kích thước biến

sizet-in-matlab

Để biết kích thước lớn nhất của biến, dùng hàm length

length-trong-matlab

Ma trận: Khởi tạo ma trận như với vector hàng và vector cột:

có thể khởi tạo bằng cách liệt kê các phần tử của mảng

Xem Thêm Bài Viết  Shapes trong Word

                 >>    a = [1 2; 3 4]        

sẽ khai báo ma trận:

matrix-in-matlab

hoặc có thể bằng cách ghép các ma trận có sẵn:

matrangheptrongmatlab

Để lưu các biến đang có vào 1 file ta dùng lệnh save:

  >>    save myFile a b

câu lệnh này sẽ lưu 2 biến a và b vào file myFile.m, file này được tạo trong thư mục hiện thời.

Để xóa các biến hiện có, dùng câu lệnh clear. Ví dụ muốn xóa hai biến a, b:

    >>    clear a b

Để tải các biến đã lưu, dùng lệnh load

     >>    load a b

Có thể dùng các lệnh trên cho toàn bộ các biến như sau:

 >> save myenv; clear all; load myenv;

Để tránh nhàm chán, mời bạn thử làm một bài tập nhỏ sau đây với mục đích in ra thời gian hiện tại và lưu lại:

1.    Tạo một biến start sử dụng hàm clock. Để biết hàm clock có chức năng gì, hãy dùng câu lệnh help.

2.    Tìm kích thước của biến start, đây là một vector hàng hay vector cột?

3.    Biến start gồm những thông tin gì?

4.    Chuyển đổi vector start thành một biến string, sử dụng hàm datestr. Đặt tên biến này là startString.

5.    Lưu biến start và startString vào một file tên là startTime

Lượt xem (1042)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *