Wednesday , 29 March 2023
Home » Tin học nhóm ngành » Cơ bản » Bảng ghi điểm

Bảng ghi điểm

Serial bài tập Excel:

Bài 1: Các hàm tổng hợp

Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND 

Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup

Bài 4: Tính bảng lương

Bài 5: Tính tiền điện

Bài 6: Bảng ghi điểm

Bài 7: Sổ thuê băng Video

Bài 8: Đồ thị

Đề bài 6: Bảng ghi điểm

bang-diem

 

Yêu cầu:

1. TÍnh ĐTBC theo công thức ĐTBC= (ĐiỂM TOÁN + ĐiỂM TIN + ĐiỂM VĂN *2)/4
2. Căn cư vào ĐTBC để xếp loại học lực biết rằng: Nếu ĐTBC >=8 và không có môn nào dưới 6,5 xếp loại “Giỏi”
Nếu 8>ĐTBC>=6,5 và không có môn nào dưới 5 thì xếp loại “Khá”
Còn lại thì xếp loại “Trung bình”
3. Căn cứ vào ĐTBC xếp thứ hạng cho học sinh

Hướng dẫn:

1. Tại ô H5 ta nhập công thức: =(E5+F5+G5*2)/4

2. Tại ô I5 ta nhập công thức:

=IF(AND(H5>=8;MIN(E5:G5)>=6,5);”Giỏi”;IF(AND(H5>=6,5;MIN(E5:G5)>=5);”Khá”;”Trung bình”))

tinh-diem

3. Tại Ô J5 ta nhập công thức:

=RANK(H5;$H$5:$H$9)

xeploai

Chú ý: Dấu ngăn cách toán hạng có thẻ là dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy tùy vào máy tính cả bạn định dạng, nhưng bạn có thể quan sát khi bạn nhập các hàm đó.

Download file Excel lời giải:

 [sociallocker] file Excel[/sociallocker]

 

 

Lượt xem (1096)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản

Một số quy tắc soạn thảo văn bản cơ bản Soạn thảo văn bản: khó …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *