Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: xoa dau

Tag Archives: xoa dau

Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử

danh-sach-fifo-bosung-xoa-dau

Tạo danh sách fifo gồm các số nguyên. Sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Đồng thời thêm số nguyên x vào đầu danh sách; Xóa phần tử đầu trong danh sách và in ra màn hình. Download code Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử #include<conio.h> #include<stdio.h> struct node { int info; struct node *link; }; …

Read More »