Monday , 6 February 2023
Home » Tag Archives: từ chối dịch vụ

Tag Archives: từ chối dịch vụ

Tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDOS) là gì?

Tấn công DDOS

 DDoS là gì? 1.1  Khái niệm DDoS (Distributed Denial of Service Attack) là nhiều máy tính hoặc nhiều hệ thống máy tính cùng yêu cầu tài nguyên trên máy đích làm cho máy đích không đủ tài nguyên để phục vụ, hậu quả là có thể treo (mất khả năng phục vụ) và khởi động lại. Hacker thường tấn công …

Read More »