Sunday , 17 October 2021
Home » Tag Archives: Routing Basic

Tag Archives: Routing Basic

CCNA#1 – Định tuyến căn bản

I. Một số thuật ngữ căn bản trong đinh tuyến 1, Giao thức định tuyến ( Routing Protocol ) : Là ngôn ngữ của các Router trao đổi thông tin định tuyến với nhau. Được sử dụng để xây dựng nên bảng định tuyến đảm bảo tính tương thích nhau củng như đường đi tới các mạng trong Routng Table. …

Read More »