Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: Reset

Tag Archives: Reset

Reset Password Root Centos

change root pass centos

Reset Password Root Centos Một ngày đẹp trời nào đó, bạn bỗng quên mất mật khẩu CentOS của mình. Cũng bình thường thôi vì trong đầu bạn đang có quá nhiều password. Vậy cần làm gì để reset password tài khoản quản trị này ? Việc này cũng khá đơn giản, tuy nhiên bạn sẽ không thể reset password centOS …

Read More »

Reset Kali linux login password

login-kali

Recently changed Kali Linux Log in Password and you have forgotten it. or May be You want to Hack someone’s Kali Linux PC. I am giving you one full proof solution for both issues. I really don’t know why Kali developers left a loophole behind the Kali Linux well i also want to tell you that this is also working with Backtrack. So doesn’t …

Read More »