Friday , 27 May 2022
Home » Tag Archives: Reset Password

Tag Archives: Reset Password

Reset Password switch Cisco

password on switch

Reset Password switch Cisco Trường hợp 1: Nếu bạn muốn cấu hình lại thiết bị Switch từ một sw đã có cấu hình rồi, nhưng lại không có mật khẩu để vào switch;  ta muốn xóa cả file config Trường hợp 2: Quyên mật khẩu switch ta muốn đặt lại pass nhưng không muốn mất cấu hình cũ trong switch. …

Read More »