Saturday , 26 November 2022
Home » Tag Archives: Port Security

Tag Archives: Port Security

Port Security trên Switch

vipham-port-security

Tình huống: Bạn là Admin của một tổ chức, trong phòng ban A có 2 PC tương ứng cho 2 người làm việc Nhưng có một số thành viên (bạn thành viên) dùng Laptop rồi cắm thêm HUB/Switch mới…admin khó kiểm soát Bạn muốn đã đăng ký 2 PC thì chỉ có 2 PC đó hoạt động, nếu hơn phải …

Read More »