Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: Nhật ký hệ thống Windows

Tag Archives: Nhật ký hệ thống Windows

Theo dõi người dùng tắt máy với nhật ký hệ thống của Windows

Theo dõi người dùng tắt máy với nhật ký hệ thống của Windows Tôi sẽ chứng minh làm thế nào để xem ngày, thời gian, và chi tiết  tất cả các sự kiện tắt máy/khởi động lại người dùng của trong Event Viewer trong  Windows 7, Windows 8 và Windows Server 2008, 2012 Dưới đây là vài ID sự kiện để …

Read More »