Thursday , 6 October 2022
Home » Tag Archives: matrix

Tag Archives: matrix

Tạo ma trận với Notepad

Bước 1: Mở notepad Copy paste tất cả đoạn code sau @echo off color 02 :start echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% goto start Bước 2: Lưu file thành matran.bat Mở nó và trải nghiệm Lượt xem (2365)

Read More »