Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: ma tran

Tag Archives: ma tran

Tạo ma trận với Notepad

Bước 1: Mở notepad Copy paste tất cả đoạn code sau @echo off color 02 :start echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% goto start Bước 2: Lưu file thành matran.bat Mở nó và trải nghiệm Lượt xem (2705)

Read More »