Sunday , 17 October 2021
Home » Tag Archives: lop matrix

Tag Archives: lop matrix

Xây dựng lớp Matrix trong VC++

lop-matran

Xây dựng lớp Matrix trong VC++  a. Tạo lớp Matrix để mô tả các đối tượng ma trận, lớp gồm các thành phần: – Số hàng, số cột: n, m – Một con trỏ **v trỏ đến các phần tử dữ liệu. – Hàm thiết lập – Hàm thiết lập sao chép. – Hàm huỷ bỏ. – Hàm nhập các …

Read More »