Sunday , 27 November 2022
Home » Tag Archives: lạp trình hướng đối tượng

Tag Archives: lạp trình hướng đối tượng

Xây dựng lớp Complex

class-complex

  Đề bài: Xây dựng lớp Complex  a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần: – Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực và phần ảo của số phức. – Hàm thiết lập. – Hàm nhập số phức. – Hàm in số phức dạng a+ib. …

Read More »