Thursday , 1 December 2022
Home » Tag Archives: Kế thừa

Tag Archives: Kế thừa

Kế thừa lớp sinh viên Visual C++

kethuasinhvien

Kế thừa lớp sinh viên Visual C++SV a. Xây dựng một lớp SV để mô tả các sinh viên trong một Khoa của một Trường Đại học, lớp SV gồm các thành phần sau: – Lop: Mô tả lớp học của sinh viên. – Hoten: Mô tả họ tên của sinh viên. – Hàm thiết lập. – Hàm huỷ bỏ. …

Read More »