Friday , 24 March 2023
Home » Tag Archives: IIS7.5

Tag Archives: IIS7.5

Install Mod Security on IIS7.5 (Windows 2008R2)

modsecurity

Install Mod Security on IIS7.5 (Windows 2008R2) The previous section introduced anninhmang.net have you installed Apache Mod Security on Windows (see here ) Part 2: Introduction of you install this mod on IIS7.5 under Windows 2008R2 I. Install IIS 7.5 1. Click  Start  ->  All Programs  ->  Administrative Tools  ->  Server Manager . 2. On the  Server Manager  window, we select  Add Roles . Add Roles Wizard will start we select   Web Server (IIS)  on  the Select …

Read More »

Backup và restore cấu hình IIS7.5

remove config IIS

Cách backup và restore cấu hình IIS7.5 IIS của bạn đang triển khai rất nhiều Website. Khi nào cài đặt lại hệ điều hành hay muốn chuyển các Website từ Server này sang Server khác, chúng ta chỉ việc backup trên hệ thống cũ và restore trên hệ thống mới. Các bước thực hiện: Đây là giao diện IIS trước …

Read More »