Saturday , 26 November 2022
Home » Tag Archives: hướng đối tượng

Tag Archives: hướng đối tượng

Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1)

Tự học Java Bài 5 : Lập trình hướng đối tượng trong Java (Phần 1) phần 1 . Lớp (class) Khái niệm: Lớp là khuôn mẫu (template) của đối tượng (object). Trong đó bao gồm dữ liệu của đối tượng (fields hay properties) và các phương thức (methods) tác động lên các thành phần dữ liệu đó. Các đối tượng …

Read More »

Kế thừa lớp sinh viên Visual C++

kethuasinhvien

Kế thừa lớp sinh viên Visual C++SV a. Xây dựng một lớp SV để mô tả các sinh viên trong một Khoa của một Trường Đại học, lớp SV gồm các thành phần sau: – Lop: Mô tả lớp học của sinh viên. – Hoten: Mô tả họ tên của sinh viên. – Hàm thiết lập. – Hàm huỷ bỏ. …

Read More »