Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: định tuyến tĩnh

Tag Archives: định tuyến tĩnh

Cấu hình định tuyến tĩnh ( Configuring Static Routing )

Bài 1: Cấu hình định tuyến tĩnh Bài 2: Cấu hình Định tuyến mặc định (default Route) I . Khái niệm – Định tuyến  là quá trình mà router thực hiện để chuyển gói dữ liệu tới mạng đích.  Router dựa vào địa chỉ IP đích của gói tin để chuyển gói ra các Interface theo đúng hướng đến đích …

Read More »