Thursday , 2 December 2021
Home » Tag Archives: Danh sách liên kết

Tag Archives: Danh sách liên kết

Danh sách liên kết FIFO (sắp xếp, tìm kiếm)

danh-sach-lien-ket-fifo

Danh sách liên kết FIFO (sắp xếp, tìm kiếm) Bài 1. Tạo danh sách fifo gồm các số thực. sắp xếp chúng theo thứ tự không giảm. Nhập số thực x từ bàn phím, kiểm tra xem x có xuất hiện trong danh sách không Download Code “Danh sách liên kết FIFO trong Visual C++”  (Project VC++ 2010 Express)  #include <stdio.h> …

Read More »