Thursday , 1 December 2022
Home » Tag Archives: class Mydate

Tag Archives: class Mydate

Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm [C++]

mydate

a. Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: – Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. – Hàm thiết lập. – Hàm nhập ngày, tháng, năm (không cần biện luận dữ liệu). – Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: ngày-tháng-năm. – Xây dựng toán …

Read More »