Sunday , 27 November 2022
Home » Tag Archives: c++

Tag Archives: c++

setw() : Setting field width Using Cout in C++ Programming

setw() : Setting field width Using Cout in C++ Programming setw() is library function in C++. setw() is declared inside #include<iomanip> setw() will set field width. setw() sets the number of characters to be used as the field width for the next insertion operation. Syntax : setw(num) num is width to be set in order to insert next value. Live …

Read More »

Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử

danh-sach-fifo-bosung-xoa-dau

Tạo danh sách fifo gồm các số nguyên. Sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Đồng thời thêm số nguyên x vào đầu danh sách; Xóa phần tử đầu trong danh sách và in ra màn hình. Download code Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử #include<conio.h> #include<stdio.h> struct node { int info; struct node *link; }; …

Read More »

Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm [C++]

mydate

a. Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: – Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. – Hàm thiết lập. – Hàm nhập ngày, tháng, năm (không cần biện luận dữ liệu). – Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: ngày-tháng-năm. – Xây dựng toán …

Read More »

Tại sao C++ 35 năm tuổi vẫn còn thống trị thế giới lập trình?

  Cha đẻ của C++ chia sẻ những suy nghĩ của ông về thế giới phát triển ứng dụng và các ngôn ngữ lập trình mới hiện nay. Ông Bjarne Stroutstrup thiết kế ra ngôn ngữ lập trình C++ hồi năm 1979, và ngôn ngữ chuyên viết chương trình hệ thống này đã trở thành công cụ chính cho các …

Read More »