Tuesday , 21 March 2023
Home » Tag Archives: Bảng ghi điểm

Tag Archives: Bảng ghi điểm

Bảng ghi điểm

Serial bài tập Excel: Bài 1: Các hàm tổng hợp Bài 2: Kết hợp hàm IF, AND  Bài 3: Hàm Vlookup, Hlookup Bài 4: Tính bảng lương Bài 5: Tính tiền điện Bài 6: Bảng ghi điểm Bài 7: Sổ thuê băng Video Bài 8: Đồ thị Đề bài 6: Bảng ghi điểm   Yêu cầu: 1. TÍnh ĐTBC theo công thức ĐTBC= (ĐiỂM TOÁN …

Read More »