Monday , 30 January 2023
Home » Tag Archives: bai tap VC++

Tag Archives: bai tap VC++

Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử

danh-sach-fifo-bosung-xoa-dau

Tạo danh sách fifo gồm các số nguyên. Sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Đồng thời thêm số nguyên x vào đầu danh sách; Xóa phần tử đầu trong danh sách và in ra màn hình. Download code Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử #include<conio.h> #include<stdio.h> struct node { int info; struct node *link; }; …

Read More »

Kế thừa lớp sinh viên Visual C++

kethuasinhvien

Kế thừa lớp sinh viên Visual C++SV a. Xây dựng một lớp SV để mô tả các sinh viên trong một Khoa của một Trường Đại học, lớp SV gồm các thành phần sau: – Lop: Mô tả lớp học của sinh viên. – Hoten: Mô tả họ tên của sinh viên. – Hàm thiết lập. – Hàm huỷ bỏ. …

Read More »

Xây dựng lớp Complex

class-complex

  Đề bài: Xây dựng lớp Complex  a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần: – Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực và phần ảo của số phức. – Hàm thiết lập. – Hàm nhập số phức. – Hàm in số phức dạng a+ib. …

Read More »