Sunday , 17 October 2021
Home » Tag Archives: adb

Tag Archives: adb

Một số lệnh cơ bản trong command ADB trên android

ADB là gì?                   ADB thực chất là viết tắt của Android Debug Bridge ( cầu nối chỉnh lỗi cho Android). Nó là một phần của Android SDk ( Software Deverlopment Kit-Bộ công cụ phát triển phần mềm)  cái mà ta có thể tải về ở đây. Trên cơ bản thì ADB là một công cụ giao diện đầu cuối, …

Read More »