Tuesday , 21 March 2023
Home » Hệ Điều Hành » Unix-Linux » Một số lệnh cơ bản trong CENTOS

Một số lệnh cơ bản trong CENTOS

Xem thêm:

Reset mật khẩu CENTOS

Cài đặt Apache, Mysql trên CENTOS…

 

Cài đặt Snort trên CENTOS

Một số lệnh cơ bản trong CENTOS

1.Lệnh sudo root Nếu bạn đang logon vào user thì bạn sẽ không thể cấu hình vì các file cấu hình chỉ ở chế độ readonly, vậy bạn cần logon vào tài khoản root #sudo root Và nhập password cho tài khoản Lệnh Vi:

centos_logo

 

(Trình soạn thảo vi) – Trình soạn thảo vi có 2 chế độ là: dòng lệnh và soạn thảo. + Chế độ dòng lệnh chỉ có thể sử dụng các phím để thực hiện các thao tác như: dịch chuyển con trỏ, lưu dữ liệu, mở tập tin… + Chế độ soạn thảo thì chắc chắn là để soạn thảo – Chuyển chế độ:

  • Nếu các bạn muốn chuyển chế độ từ dòng lệnh sang soạn thảo thì có thể bấm vào kí tự a hoăc s hoặc là nút insert
  • Chuyển từ soạn thảo sang dòng lệnh bạn bấm nút Esc để về chế độ lệnh

– Một số lệnh ở chế độ dòng lệnh: + Lệnh xóa:  + dw – xóa 1 từ +dd – xóa dòng hiện hành + Thao tác trên tập tin: Note: Trước khi lưu thì nhấn ESC để về chế độ lệnh

  • :w – ghi vào tập tin
  • : x – lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
  • : wq – lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
  • :w – lưu vào tập tin mới
  • :q – thoát nếu ko có thay đổi
  • :q! – thoát không lưu


Lệnh Init (khởi động theo các chế độ) init là cha của tất cả các process. Vai trò chính của init là tạo ra các process bằng chạy các chương trình được quy định trong tập tin /etc/inittab. Mỗi init sẽ có các process khác nhau. Trong linux có 6 mức khởi động (run level):- Run level 0 (init 0): chế độ tắt máy

. – Run level 1 (init 1): chế độ này chỉ sử dụng được 1 người dùng.

– Run level 2 (init 2): chế độ đa người dùng nhưng không có dịch vụ NFS.

– Run level 3 (linit 3): chế độ đa người dùng, có đầy đủ các dịch vụ.

– Run level 4 (linit 4): chưa được sử dụng.

– Run level 5 (linit 5): chế độ đồ họa.

– Run level 6 (linit 6): khởi động lại máy.

– Cú pháp: # init – Ví dụ: + Dùng lệnh init 0 để tắt máy: # init 0

+ Để khởi động lại máy tính ta dùng lệnh: # init 6

+ Khi đang ở chế độ đồ họa ta có thể chuyển sang chế độ dòng lệnh (text mode) bằng cách dùng lệnh: # init 3

+ Ngược lại, khi đang ở chế độ dòng lệnh ta có thể chuyển sang chế độ đồ họa bằng cách dùng lệnh:

# init 5 – Tập tin cấu hình: /etc/inittab Khi khởi động máy tính, Linux sẽ đọc trong tập tin /etc/inittab để chọn chế độ khởi động. Cụ thể là dòng id::initdefault:

– Do đó, ta có thể chỉnh sửa chế độ khởi động bằng cách thay đổi run level ngay dòng này. – Ví dụ: mặc định cho Linux khởi động vào chế độ dòng lệnh ta thay dòng trên thành: id:3:initdefault

  1. Lệnh Hostname

–       Để xem tên máy ta dùng lệnh #hostname

–       Để đổi tên máy ta dùng #vi /etc/sysconfig/network

Sau đó ta đổi tên tại dòng HOSTNAME:

ví dụ NETWORKING=yes HOSTNAME=newepoch.com

Hoặc # /bin/hostname anninhmang.net

# /etc/init.d/network restart

4.  Đặt địa chỉ IP tĩnh Trước hết ta dùng lệnh ifconfig để xem địa chỉ IP và các card mạng có trong CENTOS của bạn – Dùng lệnh vi để vào file config

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ethx   (x là số card mạng) ipconfig Centos Ví dụ:

# vi /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth0

DEVICE=eth0

HWADDR=00:29:23:05:31:DE

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=none IPADDR=x.x.x.x

# subnet mask

NETMASK=255.255.255.0

TYPE=Ethernet

# default gateway

GATEWAY=x.x.x.x

# DNS server’s IP address

DNS1=x.x.x.x

/etc/rc.d/init.d/network restart    (Khởi động lại dịch vụ)

Hoặc lệnh #service network restart Còn lệnh cấu hình dịch vụ khởi động cùng hệ thống:

chkconfig network on  

Lượt xem (5600)

About Nguyễn Thanh Sơn

Nguyễn Thanh Sơn
Network Security, Web Design, Computer Science

Xem thêm

Hướng dẫn open port iptables trên CentOS

Nếu bạn muốn mở hoặc đóng port cho VPS thì phải chỉnh sửa file cấu …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *