Tuesday , 21 March 2023
Home » Hệ Điều Hành » Hướng dẫn open port iptables trên CentOS

Hướng dẫn open port iptables trên CentOS

Firewall

Nếu bạn muốn mở hoặc đóng port cho VPS thì phải chỉnh sửa file cấu hình của iptables. Mặc định thì file này có đường dẫn là /etc/sysconfig/iptables

Mở port VPS

Ví dụ để mở port xxx, bạn hãy thực hiện lệnh sau:

iptables -A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport xxx -j ACCEPT

Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables

service iptables save
service iptables restart

Đóng port VPS

Để đóng port bất kỳ, bạn chỉnh sửa trực tiếp file /etc/sysconfig/iptables bằng lệnh

vi /etc/sysconfig/iptables

xóa những dòng có port cần đóng.

Sau đó lưu lại cấu hình và khởi động lại iptables

service iptables restart

Kiểm tra lại port đang mở

iptables -L -n

Lượt xem (4070)

About Uzumaki Naruto

Uzumaki Naruto
Sống để nuôi hy vọng . . .

Xem thêm

RESET WIN 11 VỀ TRẠNG THÁI BAN ĐẦU NHƯ THẾ NÀO ?

Reset Win 11 về trạng thái ban đầu giúp khắc phục một số sự cố …

Để lại bình luận:

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *