Sunday , 2 April 2023

group

Tự học MCSA bài 10: các vấn đề về File Server và share perssmion.

Tiếp theo series “Tự học MCSA 2012″, mình sẽ đề cập đến các vấn đề về File Server và share perssmion. Chuẩn bị: server2012may1: IP 192.168.1.100/24 server2012may2: IP 192.168.1.101/24 Turn off: windows firewall. Tạo KT1, KT2 group Ketoan. NS1, NS2 group NhanSu Tạo Folder Data trong ổ C máy server2012may1. File Server (FS) Nói 1 cách đơn giản, file server …

Read More »

Tự học MCSA 2012 bài 9: Local Group Policy

Bài này mình xin trình bày về Local Group policy. Khi user đăng nhập thì họ chịu những áp đặt của HDH, trong quá trình quản lý ta có nhu cầu hạn chế hay thêm vào các quyền hạn của họ khi truy cập ứng dụng hay truy cập tài nguyên. Các thời  HDH windows cũ thì ta phải mở …

Read More »