Monday , 27 March 2017
Home » Tự học Lập Trình » Hướng đối tượng

Hướng đối tượng

Tách chương trình lớn thành các file riêng

header in c++

Tại sao cần phải tách Khi lập trình với bất cứ ngôn ngữ nào thì các bạn cũng đều gặp phải một vấn đề là khi chương trình bắt đầu lớn thì sẽ khó quản lý mã nguồn. Đó là lúc bạn muốn chia chúng thành các file riêng, mỗi file làm một nhiệm vụ riêng và khi cần thì …

Read More »

setw() : Setting field width Using Cout in C++ Programming

C++-coding

setw() : Setting field width Using Cout in C++ Programming setw() is library function in C++. setw() is declared inside #include<iomanip> setw() will set field width. setw() sets the number of characters to be used as the field width for the next insertion operation. Syntax : setw(num) num is width to be set in order to insert next value. Live …

Read More »

Hàm setw() trong C++

C++-coding

  Hàm setw() trong C++ dùng.  Thư viện iomanip cung cấp hàm setw() để thay đổi độ rộng của bề rộng khi dữ liệu xuất ra. Ví dụ 1: int x = 13; cout<<x<<endl; ví dụ 2: Ta dùng hàm setw(): int x = 13; cout<<setw(10)<<x<<endl; Ví dụ 3: #include<iomanip> #include<iostream> #include<math.h> using namespace std; int main(){ #include<iomanip> #include<iostream> #include<math.h> using namespace std;int …

Read More »

Thuật toán so khớp KMP

thuattoan-sokhop

Thuật toán so khớp KMP Pattern matching là một trong những bài toán cơ bản và quan trọng nhất của ngành máy tính. Tìm patterns trong các chuỗi-DNA là bài toán cơ bản của sinh tin học. Các phần mềm quét virus hiện đại có mấy chục triệu “patterns” là các “chữ ký” (virus signature) của các con virus máy tính đã biết. …

Read More »

Kế thừa lớp sinh viên Visual C++

kethuasinhvien

Kế thừa lớp sinh viên Visual C++SV a. Xây dựng một lớp SV để mô tả các sinh viên trong một Khoa của một Trường Đại học, lớp SV gồm các thành phần sau: – Lop: Mô tả lớp học của sinh viên. – Hoten: Mô tả họ tên của sinh viên. – Hàm thiết lập. – Hàm huỷ bỏ. …

Read More »

Lớp Person lập trình hướng đối tượng

lop-person

Lớp Person lập trình hướng đối tượng Một quyển danh bạ điện thoại của một cơ quan chứa các thông tin về họ tên, địa chỉ, số điện thoại của các cán bộ. a. Xây dựng 1 lớp Person, lớp gồm các thành phần sau:       – Thuộc tính: Name, Address, Phone để mô tả các thông tin trong danh …

Read More »

Xây dựng lớp Matrix trong VC++

lop-matran

Xây dựng lớp Matrix trong VC++  a. Tạo lớp Matrix để mô tả các đối tượng ma trận, lớp gồm các thành phần: – Số hàng, số cột: n, m – Một con trỏ **v trỏ đến các phần tử dữ liệu. – Hàm thiết lập – Hàm thiết lập sao chép. – Hàm huỷ bỏ. – Hàm nhập các …

Read More »

Xây dựng lớp Complex

class-complex

  Đề bài: Xây dựng lớp Complex  a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tượng số phức, lớp gồm các thành phần: – Các thuộc tính a, b là các số thực mô tả phần thực và phần ảo của số phức. – Hàm thiết lập. – Hàm nhập số phức. – Hàm in số phức dạng a+ib. …

Read More »

Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm [C++]

mydate

a. Xây dựng 1 lớp Mydate mô tả thông tin ngày, tháng, năm. Lớp gồm các thành phần: – Các thuộc tính mô tả ngày, tháng, năm. – Hàm thiết lập. – Hàm nhập ngày, tháng, năm (không cần biện luận dữ liệu). – Hàm hiển thị thông tin về ngày, tháng, năm theo dạng: ngày-tháng-năm. – Xây dựng toán …

Read More »

Tạo một ứng dụng Empty Project hoặc Win32 trên Visual C++

code

Tạo một ứng dụng Empty Project hoặc Win32 trên Visual Studio Với môi trường Visual studio nói chung, ta có thể xây dựng được rất nhiều kiểu chương trình: chạy trên web, trên điện thoại thông minh, trên máy tính cá nhân,… Trên máy tính cá nhân cũng có nhiều loại chương trình: ứng dụng winform. Ứng dụng console lại …

Read More »