Monday , 6 February 2023
Home » Tự học Lập Trình » Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử

danh-sach-fifo-bosung-xoa-dau

Tạo danh sách fifo gồm các số nguyên. Sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. Đồng thời thêm số nguyên x vào đầu danh sách; Xóa phần tử đầu trong danh sách và in ra màn hình. Download code Danh sách liên kết FIFO, bổ sung, xóa phần tử #include<conio.h> #include<stdio.h> struct node { int info; struct node *link; }; …

Read More »

Danh sách liên kết FIFO (sắp xếp, tìm kiếm)

danh-sach-lien-ket-fifo

Danh sách liên kết FIFO (sắp xếp, tìm kiếm) Bài 1. Tạo danh sách fifo gồm các số thực. sắp xếp chúng theo thứ tự không giảm. Nhập số thực x từ bàn phím, kiểm tra xem x có xuất hiện trong danh sách không Download Code “Danh sách liên kết FIFO trong Visual C++”  (Project VC++ 2010 Express)  #include <stdio.h> …

Read More »