Cấu hình dịch vụ Neutron trong OpenStack #1 – LBaaS (Load-Balancing-as-a-Service)

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu về một số tính năng mở rộng của neutron như Load Balancing as a Service (LbaaS), VPN as a Service (VPNaaS) và Firewall as a Service (FwaaS)

Mô hình thử nghiệm

null

 

Cấu hình dịch vụ LBaaS (Load-Balancing-as-a-Service)

Tại Network note server, cài đặt gói

apt-get install neutron-lbaas-agent

####### Cấu hình tại Network note server ########

#Enable the HAProxy load balancer
#edit /etc/neutron/lbaas_agent.ini
[DEFAULT]
device_driver = neutron.services.loadbalancer.drivers.haproxy.namespace_driver.HaproxyNSDriver

#Select the required driver
#edit /etc/neutron/lbaas_agent.ini

#Enable the Open vSwitch LBaaS driver:
[DEFAULT]
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.OVSInterfaceDriver

#Or, enable the Linux Bridge LBaaS driver:
[DEFAULT]
interface_driver = neutron.agent.linux.interface.BridgeInterfaceDriver

 

####### Cấu hình tại Network note  và Controller note ########

#Enable the load-balancing plug-in and VPN by using the service_plugins option
#edit /etc/neutron/neutron.conf
[DEFAULT]
service_plugins = router,lbaas

#Enable the HAProxy plug-in and VPN by using the [service_providers] option
#edit /etc/neutron/neutron.conf
[service_providers]
service_provider=LOADBALANCER:Haproxy:neutron.services.loadbalancer.drivers.haproxy.plugin_driver.HaproxyOnHostPluginDriver:default

# enable dashboard the edit /etc/openstack-dashboard/local_settings.py
OPENSTACK_NEUTRON_NETWORK = {
‘enable_lb’: True,
}

 
#Apply the settings by restarting the neutron services.

#controller note server:
service neutron-server restart

#network note server:
service neutron-lbaas-agent restart
service neutron-dhcp-agent restart
service neutron-l3-agent restart
service neutron-metadata-agent restart
service neutron-plugin-openvswitch-agent restart

 

 Thử nghiệm LbaaS

  • Mục tiêu: thử nghiệm tính năng load balancer đối với 2 instance chạy web thông qua một VIP (Virtual IP).
  • Tạo vùng mạng riêng int_net có subnet 172.16.72.0/24 kết nối với mạng ext_net thông qua router
  • Launch 2 instance dùng Ubuntu 14.04 image, kết nối với int_net, sau đó cấp floating IP cho từng instance. Lưu ý rằng phải kết nối được với 2 instance thông qua http (80) và ssh(22) bằng cách thiết lập trong Security Group.
Xem Thêm Bài Viết  Hệ thống Logs

null

Kết nối tới các instance và cài đặt dịch vụ Apache2, sửa đổi file /var/www/index.html để dễ nhận diện mỗi web server.

null
Trong giao diện Load Balancer, thêm http-pool với cấu hình như dưới:

null
Thêm VIP cho http-pool vừa tạo

null
Thêm Moniter

nullThêm monitor vừa tạo vào http-pool
null

Cấp floating IP cho VIP đã tạo ở trên
null
Ta sẽ thử nghiệm tính năng lb bằng cách truy cập 2 web server trên thông qua VIP

null

Như đã thấy ở hình trên, các truy cập sẽ được trỏ lần lượt đến web server 1 rồi đến web server 2.

Thử nghiệm trường hợp 1 trong 2 web server có sự cố, có thể tắt một trong 2 hoặc đơn giản hơn là thiết lập thông số weight trong load balacer member thành 0

nullKhi (web server 1) có sự cố, mọi truy cập sẽ được chuyển hướng đến web server còn lại (web server 2)

Lượt xem (1091)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *